FNR Strategy & Action Plan 2022-25

D’Strategie an den Aktiounsplang vum FNR 2022-25 sinn Deel vun der Ëmsetzung vun der nationaler Fuerschungs- an Innovatiounsstrategie fir Lëtzebuerg, déi d’Regierung Enn 2019 ugeholl huet. D’Ambitioun vum FNR ass et, an d’Entwécklung vun engem R&I System ze investéieren, dee Wäert fir d’Gesellschaft schaft.